Preprava nákladu – Krajiny Európy sú leadrom

Preprava nákladu v Európe v číslach: ktorý typ dopravy vedie?

Krajiny Európy v porovnaní s ostatnými krajinami sveta vynikajú v oblasti využívania prepravy nákladu a tovaru.

Väčšina Európskych vlád tiež disponuje prepracovanými systémami, ktoré o tomto druhu dopravy zbierajú štatistické údaje. Ktorý typ dopravy prevláda nad ostatnými?

Nákladná doprava: 4 distribučné typy

Nákladovo efektívna, rýchla a bezpečná preprava nákladu je dôležitá pre hospodársky rast každej krajiny. V Európe sa využíva cestná, letecká, lodná a železničná doprava, alebo ich kombinácia. Do popredia sa v každom štáte dostane tá nákladná doprava, ktorá má vysokú hustotu rozmiestnenia, ľahkú dostupnosť a v neposlednom rade kvalitné služby.

Cestná doprava

Nákladná preprava, alebo aj inak nazývaná cestná doprava je leader. Z číselného hľadiska môžeme cestnú dopravu zaradiť do vedúcej pozície – v Európskej únii predstavuje viac ako 75%. Navyšovanie cestnej dopravy v Európe z časti vysvetľujú aspekty ako je rýchly nárast globálneho obchodu, prehlbujúca sa ekonomická integrácia, ale aj hospodársky faktor. Vnútroštátne cestné siete sú značne rozvinuté, pričom najvyššie podiely (nad 90%) majú krajiny Švédsko, Francúzsko, Fínsko a za ním nasleduje Cyprus. Slovensko, Slovinsko a Litva patria medzi krajiny, ktorých podiel cestnej dopravy sa pohybuje v rozmedzí približne od 83% do 92%.

Hustota cestnej infraštruktúry je v našej krajine bohatá, no rozdelená nerovnomerne. Najviac cestných sietí (hlavne prepojených so zahraničím) sa nachádza na západe Slovenska a najmenej na jeho východe. Aj napriek súčasnému preťaženiu cestnej dopravy v podobe upchatých ciest, či neupravených povrchov, je táto doprava najvyužívanejšia.

Železničná doprava

Železničná doprava sa síce v štátoch Európskej únie využíva, no úzko závisí od ich geografickej polohy. Veľa štátov ju prednostne nevyužíva, no nájdu sa aj výnimky, kde percento využitia tejto dopravy presahuje 50%. Sú to nasledovné:

·         Dánsko: 83%

·         Švajčiarsko: 65%

·         Severné Macedónsko: 59%

Pokiaľ ide o medzinárodnú železničnú dopravu v Európe, tvorí približne 16% zo všetkých štyroch dopravných možností. Krajiny so strategickou polohou (vrátane Holandska, Estónska a Lotyšska) majú vyššiu mieru využitia železničnej nákladnej dopravy. Špedičná spoločnosť v ostrovných krajinách sa spolieha na iné formy dopravy, medzi ktoré železničná veľmi nepatrí.

Letecká doprava

Medzi vedúce krajiny leteckej dopravy patrí Nemecko. Zaujímavosťou je, že v roku 2017 prepravilo pomocou nákladných lietadiel viac ako 16 miliónov ton zásielok. Tento typ nákladnej dopravy sa prednostne uskutočňuje na Európskych letiskách v mestách Frankfurt, Paríž, Amsterdam a Londýn.

Ročné približné spracovanie zásielok leteckej dopravy v číslach (tony):

·         Frankfurt: 2100 ton

·         Paríž: 2000 ton

·         Amsterdam: 1700 ton

Európski poskytovatelia logistických služieb, ktorí obsluhujú hlavné letiská, ponúkajú rôzne služby, od obstarávacej logistiky, konsolidácie a služieb prvého odletu až po kompletnú manipuláciu s dovozom a celým nákladom leteckých nákladných jednotiek.

Lodná preprava

Hlavné prístavy pre lodnú dopravu sa nachádzajú v krajinách, ako je Španielsko, Nemecko, či Holandsko. Z uvedených krajín je práve Holandsko krajinou, kde využitie lodnej dopravy prevláda. Výhody nákladnej prepravy tohto druhu spočívajú v nízkych nákladoch, objemného množstva tovaru, ktoré je loď schopná prepraviť a v neposlednom rade ide o bezpečnosť – zásielky sa prevážajú v lodných kontajneroch. V percentuálnom vyjadrení, predstavuje využitie kontajnerového nákladu špedičnými spoločnosťami vo všeobecnosti 23,9%.