• Home
  • Nezaradené
  • Preprava tovaru doma i v zahraničí – ako sa dopracovať k lacnej doprave tovaru?

Preprava tovaru doma i v zahraničí – ako sa dopracovať k lacnej doprave tovaru?

Preprava tovaru predstavuje jednu z dôležitých súčastí podnikateľskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je predať produkt koncovému zákazníkovi či odberateľovi. Voľba vhodného dopravného prostriedku a celkove parametrov prepravy závisí spravidla predovšetkým na type produktov, ktoré sú prepravované. Ak teda chcete pri preprave ušetriť a pritom dosiahnuť optimálnu kvalitu dojednaných prepravných služieb, je dobré najskôr zvážiť všetky možnosti, ktoré sa vám ponúkajú. Nákladná preprava je veľmi variabilná, pre daný typ tovaru tak môžete nájsť ideálne riešenie, ktoré bude lacné a pritom efektívne.

Preprava tovaru
Preprava tovaru

Aké metódy dopravy tovaru rozoznávame

Metódy prepravy v oblasti klasického tovaru, či už ide o väčšie balenia drobných predmetov alebo jeden veľký až nadrozmerný náklad, je možné deliť do niekoľkých kategórií, tou hlavnou je vždy typ prepravného prostriedku. Ak odhliadneme od prostriedkov používaných na krátke vzdialenosti (v rámci výrobného podniku, dobývacej oblasti a podobne), je možné druhy dopravy tovaru rozčleniť na prepravu:

        cestnú

        železničnú

        riečnu/ námornú

        leteckú

Najvariabilnejšia z uvedených je samozrejme preprava cestná, ktorá sa napokon využíva i ako doplnok ostatných troch. To ja dané skutočnosťou, že len vo veľmi málo prípadoch je cieľ prepravy naviazaný na inú infraštruktúru ako klasickú cestnú. Ideálny systém prepravy tovaru je kombinovaný podľa špecifík a výhod, ktoré jednotlivé výhody prinášajú.

Preprava tovaru: Výhody a nevýhody jednotlivých druhov

Každý z uvedených druhov prepravy sa vyznačuje svojimi výhodami ale i nevýhodami, preto je vždy potrebné u konkrétneho zákazníka vyberať maximálne optimálne riešenie.

Aké sú výhody a nevýhody cestnej dopravy

Ako už bolo spomenuté, cestnú prepravu je možné považovať za najflexibilnejšiu predovšetkým na kratšie vzdialenosti a prepravu po spojitej súši. Tento druh je možné označiť za veľmi lacnú prepravu tovaru, ktorá je pomerne efektívna, jej veľkou nevýhodou však je nutnosť vysporiadať sa s prekážkami a starostlivo plánovať trasu, a  to najmä u veľkých alebo nadmerných nákladov s atypickými rozmermi či neštandardnou výškou. Na jednu stranu síce ide o nákladovo výhodný druh prepravy, je však nutné si uvedomiť, že generuje veľké množstvo nežiadúcich emisií a prachu a celkovo sa významným spôsobom podieľa na znečisťovaniu životného prostredia.

Aké sú výhody a nevýhody železničnej dopravy

Obdobne je využívaná i preprava železničná, ktorá však býva v porovnaní s cestnou prepravou drahšia a je nutné ju týmto druhom prepravy tovaru spravidla dopĺňať. Železničnú prepravu je vhodné voliť, ak je prepravovaný nadmerný náklad, prípadne ak existuje veľmi dobrá trasa medzi štartovnou a cieľovou destináciou – železničná doprava býva rýchlejšia a efektívnejšia, pretože sú koľajnice uspôsobené k tomu, aby na nich bolo čo najmenej prekážok a využíva ich oveľa menšie množstvo súprav. Vlak je naviac možné zaťažiť väčším objemom nákladu naraz. Výhodou je tiež menší dopad na životné prostredie.

Aké výhody a nevýhody ponúkajú riečna, námorná a letecká doprava

Dopravné prostriedky využívajúce vodné alebo vzdušné trasy sú často spojované predovšetkým s prepravou tovaru na väčšie vzdialenosti. U riečnej a námornej dopravy sú veľmi výhodnými priestor a nosnosť – touto cestou je možné prepravovať naozaj veľké predmety. Veľkou nevýhodou je naopak nízka rýchlosť. U leteckej dopravy je potom problém opačný – rýchlosť je vysoká, nosnosť veľmi obmedzená.

Kedy sa u prepravy rozhodovať podľa poskytovateľa

Vedľa členenia podľa typu dopravného prostriedku je možné druhy prepravy členiť i podľa ďalších kritérií – tým najtypickejším je poloha miesta naloženia a vyloženia a dĺžka i lokalita trasy. Ak sa preprava tovaru odohráva na území jedného štátu (vnútroštátna), je jej realizácia administratívne menej zaťažená ako cezhraničná, čiže medzinárodná preprava. S ohľadom na poskytovateľa je však v tejto kategórii možné rozoznávať oveľa viac typov prepravy, a to predovšetkým podľa toho, v ktorom štáte poskytovateľ prepravných služieb sídli (v štartovnom, cieľovom alebo celkom inom).

Ceny medzinárodnej prepravy

Medzinárodná doprava je oproti vnútroštátnej obvykle drahšia, ale i tu je možné ušetriť, najmä ak využijete služieb označovaných ako špedícia. V podstate ide o zariadenie logistických služieb prostredníkom, ktorý dojedná ideálne prepravné podmienky na úrovni jednotlivých štátov a logistické služby tretích strán.